ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทอง

ศูนยปฏิบัติธรรมนานาชาติอางทอง (International Angthong Meditation Centre)

เปนหนึ่งในศูนยสาขาของวัดพะออกตอยะในประเทศเมียนมาร์ ตั้งอยู ณ เลขที่ 65/6 หมู่ 7 ตําบลจําปาหลอ อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง ภายใตการสนับสนุน และบริหารงานโดยมูลนิธิตามรอยบาทพระศาสดา (On The Path of The Buddha Foundation) โดยคุณกิ่งกาญจน อารักษพุทธนันท ดํารงตําแหนงประธานมูลนิธิฯ

ศูนยปฏิบัติธรรมนานาชาติอางทองมีจุดกําเนิดจากกิจกรรมของชมรมใฝธรรมวันพุธ และพัฒนางานมาสู่การก่อตั้งมูลนิธิตามรอยบาทพระศาสดา โดยสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมด้านกัมมัฎฐาน ในนาม พะออกตอยะวิปสสนาธุระ (ประเทศไทย) อาจกลาวไดวาจุดเริ่มตนคือชมรมใฝธรรมวันพุธ และ มูลนิธิ “ตามรอยบาทพระศาสดา” ควบคูกันไป

พระวิปัสสนาจารย์

พระอาจารย์ใหญ่พะอ๊อก ตอยะสยาดอ
อัครมหากัมมัฎฐานาจริยะ

อ่านชีวประวัติพระอาจารย์ใหญ่พะอ๊อก ตอยะสยาดอ

พระอาจารย์เรวตะ
ประธานกัมมัฏฐานาจริยะ ธัมมกถิกะ แห่งพะอ๊อก ตอยะ

อ่านชีวประวัติของพระอาจารย์เรวตะ

ข่าวสารและกิจกรรม

October 2017

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31