ศูนยปฏิบัติธรรมนานาชาติอางทอง

ศูนยปฏิบัติธรรมนานาชาติอางทอง (International Angthong Meditation Centre) เปนหนึ่งในศูนยสาขาของวัดพะออกตอยะในประเทศเมียนมาร์ ตั้งอยู ณ เลขที่ 65/6 หมู่ 7 ตําบลจําปาหลอ อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง ภายใตการสนับสนุน และบริหารงานโดยมูลนิธิตามรอยบาทพระศาสดา (On The Path of The Buddha Foundation) โดยคุณกิ่งกาญจน อารักษพุทธนันท ดํารงตําแหนงประธานมูลนิธิฯ

ศูนยปฏิบัติธรรมนานาชาติอางทองมีจุดกําเนิดจากกิจกรรมของชมรมใฝธรรมวันพุธ และพัฒนางานมาสู่การก่อตั้งมูลนิธิตามรอยบาทพระศาสดา โดยสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมด้านกัมมัฎฐาน ในนาม พะออกตอยะวิปสสนาธุระ (ประเทศไทย) อาจกลาวไดวาจุดเริ่มตนคือชมรมใฝธรรมวันพุธ และ มูลนิธิ “ตามรอยบาทพระศาสดา” ควบคูกันไป

ชมรมใฝ่ธรรมวันพุธมีโอกาสรวมทํางานกับคณะสงฆกรุงเทพมหานครฯ จัดงานนิทรรศการ อาสาฬหบูชา ธรรมยาตราคุมครองโลก ติดตอกันถึง 7 ปและไดมีสวน รวมจัดงานนิทรรศการ วันวิสาขบูชา ป ๒๕๕๘ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตามดําริของเจาประคุณสมเด็จพุทธชินวงศ (สมศักดิ์ อุปสโม) จากการกาวเดินสูเสนทางแหงพระพุทธศาสนา โดยการจัดให้มีการเรียนอภิธรรมขึ้น ศึกษาพระธรรมคําสอน จัดกิจกรรมแสดงธรรม การจัดนิทรรศการ และจัดกิจกรรมสาธารณประโยชนนานกวา 20 ป จึงเปน พลังอันสําคัญยิ่ง กอใหเกิดศูนยปฏิบัติธรรมแหงนี้ ภายใต้การอุปถัมภ์ของมูลนิธิตามรอยบาทพระศาสดา

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 คณะของพระสงฆไทยโดยการนําของพระครูธรรมธรสุมนต นันทิโก (ปัจจุบันดํารงตําแหนงเจาอาวาสวัดจากแดง ซึ่งรัฐบาลประเทศเมียนมารไดยกยองแตงตั้งตําแหนงอัครมหาบัณฑิตให้ท่าน เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2551) พรอม ดวยฆราวาสได้ไปมาเยี่ยมชมสถานที่วัดพะออก ตอยะ เมืองหมอละเหมียง (เมาะลําไย) ประเทศเมียนมาร์ เพราะไดทราบขาวจากพระมหาพยอม (ธัมมรักขิตะ) วาสถานที่แหงนี้มีพระภิกษุ แมชีและฆราวาส กวา 1,000 รูป/คน มาปฏิบัติธรรมเจริญกรรมฐานตามแนวคัมภีรวิสุทธิมรรค

ในวาระนั้นพระอาจารยเรวตะไดเมตตาอธิบายรายละเอียดแนวทางการสอนการปฏิบัติกัมมัฎฐานใหกับทางคณะไดรับฟง ซึ่งเปนเหตุอันสําคัญยิ่งทําใหเกิดกิจกรรมตางๆ อาทิ เชน การตั้งกองทุนใหพระเดินทางไปศึกษาและปฏิบัติธรรมที่วัดพะออก ตอยะ ประเทศเมียนมาร์ โดยการสนับสนุนของชมรมใฝธรรมวันพุธ ทําใหพระสงฆไทยประมาณ 50 รูป ไดมีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมโดยการสนับสนุนของกองทุนและจากนั้นได้มีการนิมนตพระวิปสสนาจารยมาสอนกัมมัฏฐานที่ประเทศไทยเปนเปนลําดับ ตามรายละเอียด ดังตอไปนี้

ครั้งที่ 1 : เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 ณ ลานนา รีสอรท จังหวัดเชียงใหมของพันเอกธงชัย แสงรัตน (ผูการธงชัย) หนึ่งในคณะผูรวมเดินทางไปในครั้งนั้น โดยมีพระอาจารยเรวตะ เปนพระวิปสนาจารย

ครั้งที่ 2 : เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนยปฏิบัติกรรมฐาน มูลนิธิเติมน้ำใจใหสังคม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีพระอาจารยเรวตะ เปนพระวิปสนาจารย

ครั้งที่ 3 : เดือนกุมภาพันธ – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 ณ ศูนยวิปสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพระอาจารยเรวตะ เปนพระวิปสสนาจารย

ครั้งที่ 4 : เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ ลานนา รีสอรท จังหวัดเชียงใหม โดยมีพระอาจารยกุมาระภิวังสะ เปนพระวิปสสนาจารย

ปลายปี พ.ศ. 2555 คณะประกอบดวยพระสงฆและฆราวาสโดยการนําของพระอาจารยมหาพยอม (ธัมมรักขิตะ) ไดมีโอกาสกราบพระอาจารยใหญ่ (พระอ๊อก ตอยะ สยาดอ) เปนครั้งแรกที่บานของคุณตวน ตวน อู ในครั้งนั้นคุณกิ่งกาญจน ไดแสดงเจตนารมณที่จะสรางสถานปฏิบัติธรรมในประเทศไทยตอพระอาจารยใหญและ ไดนิมนตพระอาจารยใหญมาประเทศไทยเพื่อดูสถานที่ ซึ่งแรกเริ่มคิดจะสรางที่สวนปาจังหวัดอุดรธานี

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 พระอาจารยใหญ พะออก ตอยะ สยาดอ ไดเมตตารับนิมนตเพื่อมาดูสถานที่สรางสถานปฏิบัติธรรมทั้งที่จังหวัดอุดรธานี และที่จังหวัดอางทอง พระอาจารยใหญพิจารณาแลวเห็นวาจังหวัดอางทองเป็นสถานที่เหมาะสมเพราะมีน้ำอุดมสมบูรณ

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 เริ่มกอสรางกุฏิพระภิกษุสงฆ์

มกราคม พ.ศ.2557 ทําพิธีสอนสีมา

พฤษภาคม พ.ศ. 2557 พระอาจารยใหญทําพิธีผูกสีมาพรอมทั้งจัดกรรมฐานในสถานที่ที่กําลัง กอสราง

กรกฎาคม พ.ศ.2558 เปดใชสถานที่

ในนามศูนยปฏิบัติธรรมนานาชาติอางทอง (International Angthong Meditation Centre ขอบคุณอยางยิ่งตอพระอาจารยใหญ พะออกตอยะสดาดอ ที่ไดใชวิริยะ สติ สมาธิ และปญญาอันมี ศรัทธา ที่มั่นคงแนวแนตอพระรัตนตรัย ไดใชเวลาอันยาวนานศึกษาและปฏิบัติจนเห็นผลปรากฏ คือการสอนแนวทางการปฏิบัติไปสูความพนทุกขตามคัมภีรวิสุทธิมรรคไดอยางเขาใจ มีระบบ และมี ลําดับขั้นตอน อันจะเปนแผนที่การเดินทางใหกับผูที่เห็นภัยในสารวัฎฎ แมคัมภีรวิสุทธิมรรคจะมีมา ยาวนาน แตดวยกําลังปญญาของเราทานทั้งหลาย ก็มิใชเรื่องงายที่จะศึกษาและปฏิบัติดวยตนเอง โดยปราศจากผูแนะนํา และขอกราบขอบคุณพระเถระทุกรูปที่ไดเมตตาอนุเคราะหจนเกิดศูนยปฏิบัติธรรมแหงนี้.

2017 © INTERNATIONAL ANGTHONG MEDITATION CENTRE. ALL RIGHTS RESERVED.
Designed by DiabloDesign.