สถานที่สามารถรองรับได้ ดังนี้
1. พระภิกษุและอุบาสก 80 รูป / คน
2. แม่ชีและอุบาสิกา 80  คน