กฏระเบียบผู้มาปฏิบัติธรรม

ระเบียบการปฏิบัติธรรม

(RULES FOR MEDITATORS)

1. ลงทะเบียนขอเข้าที่พักเพื่อการปฏิบัติธรรมทุกครั้ง
Please register at the office upon arrival and departure.

2. เจ้าหน้าที่ศูนย์จะจัดที่พักให้ท่านตามที่เห็นสมควร ตามระยะเวลาที่ท่านแจ้งความประสงค์
Please accept kuti assigned to you by the officer.

3. ถ้าจะลากลับก่อนเวลาที่แจ้งไว้ หรือขออยู่ต่อจากวันที่ศูนย์อนุญาต ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน เพื่อศูนย์ฯจะได้บริหารการใช้ห้องพัก การจัดบริการอื่นๆ เช่นอาหารได้เหมาะสม
Please inform the officer if you wish to leave before your former plan or to stay longer than anticipated. This will allow the center provide & you with necessary services.

4. พูดคุยเท่าที่จำเป็นเท่านั้น หากเป็นไปได้โปรดปิดวาจา พึงเจริญสติอยู่กับอารมณ์กรรมฐาน
Speak only when necessary. Otherwise keep noble silence and attend solely to your meditation practice.

5. ผู้ปฏิบัติจะต้องปฏิบัติในหอปฏิบัติรวมตามเวลาที่กำหนด
You must meditate in the meditation hall, and follow the meditation schedule.

6. ปฏิบัติธรรมตามแนวทางที่พระวิปัสสนาจารย์แนะนำเท่านั้น ไม่นำวิธีการอื่นๆ มาปฏิบัติ หรืออธิบายเผยแผ่กับโยคีอื่น
You must practice according to the instructions of meditation teacher. Independent practice of other meditation methods are not allowed. Do not discuss such practices with other yogis.

7. ให้ความเคารพ เชื่อฟัง ปฎิบัติตามคำแนะนำของพระวิปัสสนาจารย์ 
Be respectful of meditation teacher and following his instruction mindfully.

8. เนื่องจากสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้มีภิกษุและแม่ชีร่วมปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติพึงแต่งกายสุภาพ เสื้อขาว น้ำตาล เทา ไม่ใส่เสื้อบางแขนกุด รัดรูป สวมกางเกงขายาว สีสุภาพ งดใส่กางเกงขาสั้น และกระโปรงผ้าบางสีขาว
This is the meditation centre where bhikkhus and nuns are practicing meditation, so please dress respectfully, and keep your clothes clean. 
Men: no bare calves, no bare knees, no bare shoulders; only full-length trousers or longyi, and short/long-sleeved shirt; no shorts or sleeveless shirt/vest/undershirt, and otherwise disrespectful attire. 
Women: no bare shoulders/midriff/calves/knees; no short skirt, no shorts, no sleeveless shirt/blouse, no thin/transparent/tight/brightly coloured or otherwise revealing and disrespectful attire.

9. งดใช้โทรศัพท์มือถือ กรุณาฝากไว้ที่สำนักงาน
Do not use mobile phone please keep it at the office.

 
 
 
 

2017 © INTERNATIONAL ANGTHONG MEDITATION CE