ระเบียบการขอรับทุนสำหรับแม่ชี

1. คำจำกัดความ
คำว่า “ทุน” หมายถึง ค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้ามาพักอาศัยในศูนย์ เพื่อการปฏิบัติธรรมระยะยาว ค่าใช้จ่ายรวมถึงค่าบำรุงสถานที่ ค่าน้ำค่าไฟ ค่าอาหาร ทั้งนี้ “ทุน” ไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพยาบาล
2. ระยะเวลาของการให้ทุน
ศูนย์ฯให้ทุนด้วยการพิจารณาเป็นรายบุคคลโดยคณะกรรมการของศูนย์ฯ รอบระยะเวลาในการให้ทุนเป็นเวลา 1 ปี และจะมีการทบทวนการให้ทุนทุกปี 
3. ระเบียบของการรับทุน
3.1 มีผู้ออกใบรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร จากบุคคลที่ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทองให้ความเชื่อถือ
3.2 ผ่านการตรวจสุขภาพตามรายการที่ศูนย์ฯกำหนด ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพเป็นของผู้สมัคร โดยตรวจสุขภาพที่รพ.รัฐ หรือรพ.เอกชนที่น่าเชื่อถือ และนำผลการตรวจสุขภาพมาประกอบการพิจารณา
3.3 ไม่มีผู้อุปการะและหรือมีเงินทุนสำรองไม่เพียงพอ
3.4 ไม่มีพฤติกรรมใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น
3.5 เข้าห้องปฏิบัติกัมมัฏฐานตามตามตารางเวลาที่กำหนด ไม่ต่ำกว่า 80%
3.6 ทำข้อวัตรตามที่ศูนย์ฯกำหนด อาทิ เช่น ทำความสะอาดห้องพัก / ทำความสะอาดระเบียงทางเดิน / ทำเวรความสะอาดห้องปฏิบัติธรรมตามที่ได้รับมอบหมาย / เก็บกวาดใบไม้ตามบริเวณอาคารที่ตนเองพัก / เป็นจิตอาสาเมื่อทางศูนย์จัดกิจกรรมพิเศษในโอกาสต่างๆ
3.7 การเข้า-ออก จากศูนย์ฯต้องได้รับอนุญาต เช่น กรณีไปพบแพทย์ / กรณีฉุกเฉิน-ญาติป่วย / ลาไปเรียน ฯ โดยกรอกแบบฟอร์มการเข้า-ออก และมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์เซ็นรับทราบ
3.8 สำหรับแม่ชีที่สามารถปฏิบัติตามระเบียบการให้ทุนตั้งแต่ข้อ 1 – 3.7 ตลอดจนระเบียบของศูนย์ฯในการใช้สถานที่และระเบียบปฏิบัติธรรม จะได้รับการพิจารณาให้ทุนภายใน 30 วัน(หลังจากศูนย์ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว)
3.9 ในระหว่างที่รอผลการพิจารณาการรับทุน หากแม่ชีมีความประสงค์ที่จะเข้าอยู่ในศูนย์เพื่อรอฟังผลการพิจารณามีค่าบำรุงศูนย์เดือนละ 5,000 บาท
3.10 คณะกรรมการของศูนย์ฯ จะพิจารณาให้ทุนในสัดส่วนที่เห็นสมควรเป็นรายบุคคล
ฆราวาสที่แจ้งความประสงค์ขอบวชเป็นแม่ชี
1. ต้องเข้ามาเป็นโยคีปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 3 เดือน
2. ร่วมทำบุญบำรุงสถานที่ และอาหาร เดือนละไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท 
3. มีหนังสือรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคล หรือสถาบันที่ทางศูนย์ฯให้ความเชื่อถือ
4. มีใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพตามรายการที่ศูนย์ฯ ระบุโดยต้องตรวจที่ รพ.รัฐหรือเอกชนที่น่าเชื่อถือ แล้ว ให้นำผลการตรวจสุขภาพพร้อมเอกสารอื่น ๆมายื่น เพื่อประกอบการพิจารณา
5. มีสุขภาพแข็งแรง เป็นผู้ที่ดูแลตนเองได้
6. เข้าห้องปฏิบัติกัมมัฏฐานตามตารางเวลาที่กำหนดไม่ต่ำกว่า 80%
7. ทำงานตามที่ศูนย์ฯกำหนด เช่น ทำความสะอาดห้องพักให้สะอาด / ทำความสะอาดระเบียงทางเดิน / ทำเวรความสะอาดห้องปฏิบัติธรรมตามที่ได้รับมอบหมาย / เก็บกวาดใบไม้ตามบริเวณอาคารที่ตนเองพัก / เป็นจิตอาสาเมื่อทางศูนย์ฯจัดกิจกรรมพิเศษในโอกาสต่างๆ
8. การเข้า-ออก จากศูนย์ฯ ต้องได้รับอนุญาต อาทิเช่น กรณีไปพบแพทย์ / กรณีฉุกเฉิน-ญาติป่วย / ลาไปเรียน โดยลงทะเบียนการเข้า-ออก และมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์เซ็นรับทราบ
9. เตรียมเครื่องบวชด้วยตนเอง
10. คณะกรรมการศูนย์ฯ จะมีการพิจารณาใบสมัครเดือนละ 1 ครั้ง